Actueel

Logo_Inspectie_SZW.svg

Inspectie SZW controleert accountantskantoren op werkstress
Verwachting van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) neemt toe

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste risico’s in organisaties. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. Toch wordt het vaak onvoldoende meegenomen in de RI&E, zo meldt de inspectie SZW.  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten tot eind 2019 een groot aantal accountantsbureaus te controleren of er voldoende maatregelen worden genomen om werkstress bij young professionals te voorkomen. Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantskantoren beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan (SZW, 2019).

Werkstress en psychosociale belasting

Jonge werknemers in de financiële sector lopen een groot risico op werkdruk en werkstress. Dit leidt in een aantal gevallen tot ziekteverzuim en mogelijk langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Reden voor de Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om tot het eind van dit jaar bij een groot aantal accountantskantoren te controleren of zij voldoende maatregelen nemen om dit ter voorkomen.

De oorzaken van werkdruk bij de jonge werknemers komt onder meer door de verwachtingen van zowel het bureau als de klant, de visie op de kwaliteit van de audit en het verdienmodel. Daarnaast is het een sector waar sprake is van een personeelstekort en waar de balans tussen werk en privé niet altijd in evenwicht is.

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als factoren als werkdruk, agressie en ongewenst gedrag te hoog wordt kan er werkstress ontstaan wat kan leiden tot ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die te maken hebben met PSA zijn ook minder productief of raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Dit is niet alleen voor de werknemer een hele vervelende situatie, maar het kost de werkgever ook veel geld.

De Inspectie SZW ziet dat er in de carrière verschillende momenten zijn waarop werknemers vatbaar kunnen zijn voor te hoge werkdruk. Het gaat dan om starters/young professionals, jonge ouders, (mantel)zorgers en 60 plussers. Bij de huidige controles wordt gestart met jonge professionals. Onder jongeren blijkt een stijgende lijn in uitval als gevolg van PSA. Uitval in de eerste jaren van de arbeidscarrière als gevolg van PSA-klachten heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere positie op de arbeidsmarkt van betrokkene en rechtvaardigt bijzondere aandacht van de Inspectie SZW.

Welke maatregelen neemt de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)?

Een goede aanpak van PSA is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan de werkgever ook veel geld besparen (verzuim, vervanging, inproductiviteit). Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantskantoren beleid voeren om PSA tegen te gaan.

Wat kunt u doen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Als werkgever moet u beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen.

Beleid tegen PSA ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin beschrijft u in welke situaties uw werknemers last kunnen krijgen van PSA.
Vervolgens achterhaalt u oorzaken en treft u aan de hand van een plan van aanpak treffende maatregelen en evalueert of deze het gewenste effect hebben.

Voorbeelden van maatregelen tegen PSA:

✓ een vertrouwenspersoon benoemen
✓ uw werknemers voorlichten over PSA
✓ verdiepende onderzoeken naar werkdruk laten uitvoeren
✓ een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen
✓ voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt

Psychosociale arbeidsbelasting gericht aanpakken

De psychosociale arbeidsbelasting kan door Eridanos zowel op individueel niveau als op groepsniveau in kaart worden gebracht en voor beide niveaus worden concrete oplossingen aangedragen. Op individueel niveau krijgt elke respondent een feedback rapport via het Hearthmath programma en ons model Kwaliteit van Arbeid. Op groepsniveau wordt de ‘’PSA status’’ kort en bondig samengevat met een scan. Tijdens onze overdracht geeft de achtergrondinformatie de nodige verdieping om tot verbeteracties over te gaan.

Bent u benieuwd wat Eridanos voor u kan betekenen of wilt u meer informatie over PSA? Neem gerust contact met ons op via Christine Keizer admin@eridanos.net of bel 06 100 15 669.