Arbeid

Arbeid krijgt altijd vorm in relatie met anderen

Wij beschouwen arbeid als een fundamentele basiswaarde in het leven van mensen. Onder arbeid verstaan wij een actieve inspanning, die mensen opzoeken omwille van een bepaald doel, zoals het aangaan van relaties of het voorzien in eigen behoefte (inkomen, arbeidsvreugde etc.). Arbeid is daarbij geen individuele activiteit, maar krijgt altijd vorm in relatie met anderen.

Arbeid is daarom te begrijpen als een moment in de zelfwording van de mens. “De mens verdwijnt niet in het product van zijn arbeid, maar realiseert zich in zijn arbeid als bewust wezen.”- Hannah Arendt.

Daarom bevragen wij mensen op hun ervaren kwaliteit van arbeid om zo gezamenlijk betekenis te geven aan gedrag.

Onderzoek de ervaren Kwaliteit van Arbeid

De kwaliteit van arbeid heeft betrekking op het vermogen van de organisatie om de betrokkenheid van de werknemers te mobiliseren, zich uitend in onder meer een laag verloop, een grote mate van gevoelde eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Door middel van maximaal drie vragenlijsten meten wij de ervaren kwaliteit van arbeid, de ervaren psychosociale arbeidsbelasting en de mate van teamontwikkeling en taakafhankelijkheid binnen uw organisatie of teams. Daarnaast bevat het onderzoek een representatief aantal intervieuws met verschillende medewerkers. Het onderzoek resulteert in eens teamscan of team- of organisatiefoto met fysieke terugkoppeling.

Risico- inventarisatie & Evaluatie en preventief medisch onderzoek

De aanpak van werkdruk en werkstress vraagt volgens ons een andere manier van waarnemen. We geloven dat organisaties – door anders te gaan ‘kijken’ – veel kunnen doen in het voorkomen en terugdringen van (ziekte)verzuim en werkdruk. Met gebruik van onze methodieken doen wij  preventief medisch onderzoek (PMO) en Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) naar de risico’s van disbalans in de ervaren kwaliteit van arbeid.

Teamwerken en teamleren

In het huidige tijd is op een prettige en effectieve manier samenwerken met een groep medewerkers buitengewoon complex. Medewerkers begeven zich in een complexe organisatie die sneller dan ooit verandert. Met een wetenschappelijk indrukwekkende bewijsvoering uit de neurobiologie en neurofysiologie is aangetoond dat de mens fundamenteel sociaal betrokken is, maar dat is sterk afhankelijk is van de eigen gewaarwording van veiligheid en bepaling of we in staat zijn samen te werken, of niet. In deze training verkennen we de Polyvagale Theorie van Stephen Porges en zullen we de verregaande consequenties voor leiding geven en samenwerken bespreken.